Registrácia subdodávateľov

Osobné informácie

Titul
Meno
Priezvisko
Telefón
Email

Ďalšie informácie

Záujem o prácu ako
Termín možného nástupu
Pozícia
Anglický jazyk
Nemecký jazyk
Máte k dispozícii motorové vozidlo?
Skúsenosti s prácou v zahraničí:
Podnikateľské oprávnenie (živnosť alebo s.r.o.)
Poznámky
Súbory
Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov. Viac informácii

Odoslaním formuláru súhlasíte s nasledovným: Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených vo formulári osobnom profile podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), agentúre Elite Worker, s.r.o. , IČO 52232794, na účely ich zaradenia do evidencie uchádzačov o prácu a obsadenia voľných pracovných miest. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, videoživotopisu alebo informácie o zdravotnom stave, patria do osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné. Tento súhlas je dobrovoľný a je udelený na dobu 3 rokov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, videoživotopisu alebo informácie o zdravotnom stave, patria do osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné a ich poskytnutie je dobrovoľné. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov.